Statut

Statut fundacji

Fundacja No Shame – Bez Wstydu

Rozdział I. 

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja No Shame Bez Wstydu, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Fundacją”, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Annę Hannę Gulko, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Magdalenę Pacułę-Ziemińską w kancelarii notarialnej w Warszawie (02-526), przy ul. Opoczyńskiej 4A lok. 5, w dniu 5 września 2019 r. (Rep. A nr 1779/2019).
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

§ 2.

 1. Siedzibą Fundacji jest Łomża.

§ 3.

 1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4.

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 5.

 1. Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem Fundacji. 
 2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

§ 6.

 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

Rozdział II. 

Cele i zadania Fundacji

§ 7.

 1. Fundacja działa na rzecz osób dotkniętych schorzeniami skórnymi, a w szczególności łuszczycą.
 2. Celami Fundacji są:
 1. uświadamianie i rozpowszechnianie wiedzy na temat schorzeń skórnych, a w szczególności łuszczycy,
 2. kompletowanie i rozpowszechnianie najnowszych badań naukowych na temat schorzeń skórnych, a w szczególności łuszczycy, 
 3. promowanie profilaktyki dbania o skórę głowy i ciała,
 4. edukowanie w zakresie dbania o skórę objętą chorobami skórnymi, a w szczególności łuszczycą,
 5. edukowanie w zakresie prawidłowego odżywiania w kontekście chorób skórnych, a w szczególności łuszczycy,
 6. promowanie działalności leczniczej i diagnostycznej w zakresie schorzeń skórnych, a w szczególności łuszczycy,
 7. ułatwianie dostępu osobom chorym do najnowszych leków, kosmetyków i zabiegów pielęgnacyjnych związanych z chorobami skóry, a w szczególności łuszczycą,
 8. promowanie edukacji psychologicznej związanej ze wstydem oraz stresem wywołanych na skutek chorób skóry, a w szczególności łuszczycy, 
 9. wspieranie osób chorych na choroby skóry, a w szczególności łuszczycę, które są zagrożone wykluczeniem społecznym.

§ 8.

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
 1. upowszechnianie wiedzy o przyczynach, rodzajach i leczeniu chorób skórnych, w tym w szczególności łuszczycy,
 2. organizowanie kampanii edukacyjnych, szkoleń, warsztatów, seminariów, kursów, konferencji, prelekcji, paneli dyskusyjnych, spotkań w zakresie profilaktyki i leczenia chorób skórnych, w tym w szczególności łuszczycy,
 3. organizowanie i finansowanie imprez mających za zadanie promowanie najnowszej wiedzy dotyczącej leczenia chorób skórnych, w tym w szczególności łuszczycy,
 4. udzielanie pomocy psychologicznej osobom chorym i zagrożonym wykluczeniem społecznym,
 5. finansowanie badań chorób skóry z zastosowaniem najnowszych technologii,
 6. propagowanie rozwoju edukacji na temat chorób skórnych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 
 7. finansowanie zabiegów pielęgnacyjnych / kosmetyków osobom dotkniętym schorzeniami skóry, w tym w szczególności łuszczycy,
 8. promowanie i organizowanie wolontariatu, 
 9. współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami naukowymi i diagnostycznymi oraz innymi związanymi ze służbą zdrowia,
 10. współpracowanie z gabinetami dermatologicznymi, trychologicznymi, salonami kosmetycznymi oraz fryzjerskimi w zakresie szerzenia wiedzy o leczeniu chorób skórnych, w tym w szczególności łuszczycy,
 11. organizowanie i branie udziału w konferencjach dermatologów, kosmetologów, fryzjerów w zakresie chorób skórnych,
 12. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie chorób skórnych, w tym w szczególności łuszczycy,
 13. organizowanie akcji charytatywnych w zakresie chorób skór, w tym w szczególności łuszczycy.

§ 9.

 1. Fundacja może współdziałać z osobami fizycznymi i prawnymi dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy.
 2. Fundacja może prowadzić współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach statutowych Fundacji. 
 3. Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może być członkiem lub wspierać inne fundacje polskie i zagraniczne, organizacje zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych z celami statutowymi Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 10.

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, w jaki Fundator wyposażył Fundację, w kwocie 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) oraz środki finansowe i inne aktywa , które zostaną nabyte przez Fundację w toku działalności. W ramach funduszu założycielskiego, Fundator przeznaczył na działalność gospodarczą Fundacji prowadzoną dla pozyskiwania środków na realizację celów Fundacji, kwotę 2.400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych).

§ 11.

 1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
 1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
 2. darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji, grantów,
 3. przychodów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację,
 4. odsetek i lokat bankowych w bankach i instytucjach rynku kapitałowego,
 5. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, 
 6. ofiarności publicznej i sponsoringu.
 7. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach, zgodnie z przepisami prawa.

§ 12.

 1. Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców i darczyńców.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 13.

 1. Zabronione jest:
 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 
 4. nabywanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 14.

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
 1. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
 2. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
 3. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
 4. sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z),
 5. sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z),
 6. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
 7. wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
 8. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 9. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 10. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z).

Rozdział IV. 

Organy Fundacji

§ 15.

 1. Władzami Fundacji są:
 1. Zarząd Fundacji,
 2. Rada Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 16.

 1. Zarząd Fundacji kieruje Fundacją oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji składa się z 3 (trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu Fundacji, powoływanych na czas nieoznaczony.
 3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest 2 (dwóch) Członków Zarządu Fundacji działających łącznie, w tym Prezes Zarządu Fundacji.
 4. Zarząd Fundacji powołuje i odwołuje Fundator w drodze uchwały.
 5. Fundator wchodzi w skład pierwszego Zarządu Fundacji i staje na jego czele jako Prezes Zarządu Fundacji.
 6. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być:
 1. osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 2. członek Rady Fundacji ani osoba pozostająca z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 1. Mandat Członka Zarządu Fundacji wygasa w przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji, utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub odwołania z pełnionej funkcji.
 2. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji.

§ 17.

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należą w szczególności:
 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 2. realizowanie celów statutowych Fundacji,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 7. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 8. składanie wniosków do Rady Fundacji o zmianę statutu.
 9. Zarząd Fundacji co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 18.

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, przesyłając informację pozostałym Członkom Zarządu Fundacji o terminie posiedzenia za pośrednictwem  poczty elektronicznej, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym – na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
 3. O posiedzeniu Zarządu Fundacji muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu Fundacji.

Rada Fundacji

§ 19.

 1. Rada Fundacji jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu Fundacji. W zakresie wykonywania nadzoru Rada Fundacji nie podlega Zarządowi Fundacji.
 2. Rada Fundacji posiada kompetencje opiniodawcze i nadzorcze.
 3. Rada Fundacji składa się z 3 (trzech) członków, powoływanych na czas nieoznaczony.
 4. Członkowi Rady Fundacji są powoływani i odwoływani przez Fundatora.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek: pisemnej rezygnacji, śmierci, utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub odwołania z pełnionej funkcji.
 7. Członkiem Rady Fundacji nie może być:
 1. osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 2. Członek Zarządu Fundacji ani osoba pozostająca z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 3. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 20.

 1. Do zadań Rady Fundacji należą w szczególności:
 1. nadzór nad działalnością Fundacji,
 2. opiniowanie wieloletnich i rocznych planów finansowych Fundacji,
 3. badanie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,
 4. ocena pracy i udzielanie absolutorium Członkom Zarządu Fundacji oraz przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji, 
 5. wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji,
 6. zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji,
 7. proponowanie Zarządowi Fundacji podejmowania działań w celu realizacji celów Fundacji,
 8. wyrażanie opinii w sprawie zmiany Statutu Fundacji, 
 9. występowanie do Zarządu Fundacji z wnioskami o rozpatrzenie celowości podjęcia decyzji w przedmiocie połączenia z inną fundacją, likwidacji Fundacji.
 10. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji udostępnienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

§ 21.

 1. Rada Fundacji zbiera się w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, zwanego dalej „Przewodniczącym”.
 3. Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodniczący. Przewodniczący jest również upoważniony do zawierania umów cywilno-prawnych z członkami Zarządu Fundacji.
 4. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący, przesyłając informację pozostałym członkom Rady Fundacji o terminie za pośrednictwem  poczty elektronicznej, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym – na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
 5. Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów członków Rady Fundacji. Rada Fundacji podejmuje uchwały jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa Członków Rady Fundacji, a wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali prawidłowo powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad posiedzenia Rady Fundacji.
 6. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.

Rozdział V. 

Likwidacja Fundacji

§ 22.

 1. Fundacja może ulec likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, albo braku możliwości osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.
 2. Likwidacja Fundacji wymaga podjęcia uchwały przez wszystkich Członków Rady Fundacji.
 3. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd Fundacji albo osoba powołana przez Radę Fundacji.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbieżne z celami Fundacji określonymi w statucie. Rada Fundacji podejmując uchwałę o likwidacji wskaże konkretne cele na jaki majątek zostanie przeznaczony.

Rozdział VI. 

Postanowienia końcowe 

§ 23.

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

§ 24.

 1. W skład pierwszego Zarządu Fundacji powołani zostają:
 1. Anna Hanna Gulko – pełniąca funkcję Prezesa Zarządu,
 2. Zbigniew Gulko – pełniący funkcję Członka Zarządu, 
 3. Marcin Mocarski – pełniący funkcję Członka Zarządu.
 4. W skład pierwszej Rady Fundacji powołani zostają:
 1. Tomasz Paweł Ostrowski – pełniący funkcję Członka Rady Fundacji,
 2. Natalia Anna Mazurkiewicz – pełniąca funkcję Członka Rady Fundacji,
 3. Bożena Helena Gulko – pełniąca funkcję Członka Rady Fundacji.

______________

Anna Hanna Gulko – Fundator

Przewiń do góry