„Ja, Kalejdoskop” Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

„Me, the Kaleidoskope” cooperation for innovation and good practices. 
 
 
Cooperación “Me, the Kaleidoscope” para la innovación y las buenas prácticas.
 
 

Skąd ten pomysł? 

Zauważyliśmy, że w Europie wiele osób chorujących na łuszczycę lub inne choroby skórne ma duże problemy w asymilacji z otoczeniem. Widoczne zmiany na skórze istotną przyczyną obniżenia jakości życia. Choroba przekłada się na relacje międzyludzkie, aktywność fizyczną, aktywność społeczno-zawodowa oraz kontakty z rodziną. Na co dzień ,w organizacjach w których działamy, pracujemy z osobami dorosłymi nad różnymi projektami. Spotykamy ludzi z różnymi problemami, motywacjami oraz pomysłami. Dlatego też naszymi podstawowymi narzędziami muszą być umiejętności interpersonalne i komunikacyjne dopasowane do potrzeb osób dorosłych. Uważamy, ze każdy człowiek bez względu na wiek powinien spełniać swoje pasje, brać aktywny udział w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym. Choroby skóry nie są tym co powinno nas ograniczać w realizowaniu się! Chcemy pomóc osobom dorosłym, które z powodu swoich dolegliwości nie mają odwagi do wyjścia z cienia swojej choroby. Jesteśmy przekonani, że współpraca międzynarodowa umożliwia znalezienie i szerzenie uniwersalnych metod pracy z osobami dorosłymi, ich aktywizację w społeczeństwie oraz prowadzenie z nimi rzetelnego dialogu.

Where did the idea come from?

We have noticed that in Europe many people suffering from psoriasis or other skin diseases have great problems assimilating with the enviroment. Visible skin changes are a significant cause of lowering the quality od life. The disease affects interpersonal relationships, physical activity, social and professional activity and contact with the family. On a daily basis, in the organizations in which we operate, we work with adults on various projects. We meet people with many different problems, motivations and ideas. Therefore, our primary tools must be interpersonal and comunication skills adapted to the need of adults. We believe that every person, regardless of age, should fulfill their passions, take an active part in social, professional and family life. Skin diseases are not the thing which should limit our self-realization! We want to help adults who, due to their aliments, do not have the courage to step out of the shadow of their disease. We are convinced that international cooperation makes it possible to and spread universal methods of working with adults, activate them in society and conduct a fair dialogue with them. 

¿De dónde vino la idea?

Hemos notado que en Europa muchas personas que padecen psoriasis u otras enfermedades de la piel tienen grandes problemas para asimilarse a su entorno. Los cambios visibles en la piel son una causa importante de la disminución de la calidad de vida. La enfermedad afecta las relaciones interpersonales, la actividad física, la actividad social y profesional y los contactos con la familia. Diariamente, en las organizaciones con las que operamos, trabajamos con adultos en diversos proyectos. Nos encontramos con personas con muchos problemas, motivaciones e ideas diferentes. Por lo tanto, nuestras principales herramientas deben ser las habilidades interpersonales y de comunicación adaptadas a las necesidades de los adultos. Creemos que toda persona, independientemente de su edad, debe realizar sus pasiones, participar activamente en la vida social, profesional y familiar. ¡Las enfermedades de la piel no son lo que debería limitar nuestra autorrealización! Queremos ayudar a los adultos que, debido a sus dolencias, no tienen el coraje de salir de la sombra de su enfermedad. Estamos convencidos de que la cooperación internacional permite encontrar y difundir métodos universales de trabajar con adultos, activarlos en la sociedad y establecer un dialogo justo con ello.

Kim są nasi uczestnicy?

Uczestnicy naszego projektu to kadra, która na co dzień pracuje z osobami dorosłymi. Są to osoby pełne determinacji i pasji do pracy. To ludzie, którzy pragną zaangażować się w działalność społeczną, chcą podejmować nowe działania i tym samym poprawiać jakość życia swoją i społeczeństwa. 

Who are our participants?

The participants of our project are stuff that works with adults on a daily basis. They are people full of determination and passion for their work. They are people who want to get involved in social activities, want to take new kind of activities and thus improve the quality of their own life and that of society. 

¿Quiénes son nuestros participantes?

Los participantes de nuestro proyecto son personal que trabaja con adultos diariamente. Son personas llenas de determinación y pasión por su trabajo. Son personas que quieren involucrarse en actividades sociales, quieren emprender un nuevo tipo de actividades y así mejorar la calidadde su propia vida y la de la sociedad.

Co tam się działo?

W weekend 29.10 – 31.10 odbyło się międzynarodowe spotkanie partnerów w Warszawie. Spotkanie miało na celu ustalenie planu działań na najbliższe miesiące. 

W dniach 21-27.03.2022 uczestnicy wzięli udział w szkoleniach, które odbyły się w Manchesterze. Podczas tych kilku dni uczestnicy wraz z trenerem pracowali nad kwestiami związanymi z przełamaniem barier u osób dorosłych. Wypracowane zostały sposoby radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą w trudnych sytuacjach oraz metody umożliwiające przełożenie tego typu wiedzy na pracę z dorosłymi ludźmi. Dzięki wymianie doświadczeń udało się określić i nazwać szereg problemów, które mogą wystąpić w konfrontacji z dorosłymi oraz wybrać sposoby, które najlepiej sprawdzą się w pracy z ludźmi, którzy posiadają już swoje uprzedzenia i ciężkie do przezwyciężenia „racje”. 

What was going on there?

On the weekend of October 29 – 31, an international meeting of partners took place place in Warsaw. The aim of the meeting was to establishing an action plan for the coming months.

On the week of 21-27 of March we were participating in trainings which took place in Manchester. During that time our participants and the trainer were working on the topic related to breaking barriers in adults. In result they were able to develop stress manegement methods, self-manegement in difficult situations and variety of skills helpful with working with adults. Thanks to exchange of experience we were able to define and describe numerous problems which can occur in confrontation with adults and also choose appropriate methods to deal with difficult people.

¿Qué hicimos allí?

El fin de semana del 29 al 31 de octubre tuvo lugar en Varsovia una reunión internacional de las organizaciones socias. El objetivo de la reunión era establecer un plan de acción para los próximos meses.

Del 21 al 27 de marzo de 2022, los participantes asistieron a cursos de capacitación que tuvieron lugar en Manchester. Durante estos días, los participantes y la entrenadora se concentraron en el cómo superar las barreras en adultos. Se han desarrollado formas de afrontar el estrés, actuar en situaciones difíciles y otros métodos que facilitan el trabajo con personas adultas. Gracias al intercambio de experiencias, fue posible identificar y nombrar una serie de problemas que pueden ocurrir en el enfrentamiento con adultos y elegir los métodos que serían mejores para trabajar con personas que ya tienen prejuicios y opiniones difíciles de superar.

Co osiągnęliśmy?

What we achieved?

¿Qué logramos?

Kto finansował projekt?

Projekt został sfinansowany w ramach programu Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych Erasmus+.

Who financed the project?

The project was financed under the Strategic Partnership for Adult Education Erasmus +. 

¿Quién financió el proyecto?

El proyecto fue financiado por la Asociación Estratégica en Educación de Personas Adultas
Erasmus+.

Nasi partnerzy/ Our partners/ Nuestros socios:

CS Great Britain

Associació Cultural i Deportiva La Foia

Connecting Society