„Fundraising Internationally” Pozyskiwanie funduszy dla projektów społecznych oraz organizacji pozarządowych.

Skąd ten pomysł?

Problemem wielu organów działających na rzecz społeczeństwa, w tym młodzieży jest kwestią finansowania i brak tzw. poprawnego “cashflow” czyli optymalnego przepływu pieniędzy w celu utrzymania standardów codziennych działań organizacji oraz posiadania buforu bezpieczeństwa podczas realizacji projektów. Często organizacje prowadzą projekty opierając się tylko na jednym źródle finansowania, przez co nie mogą spokojnie odpowiadać na pojawiające się nagłe potrzeby podczas projektu lub w trakcie prowadzenia codziennych zadań. Zmiany społeczne wymagają dużego zaangażowania zasobów ludzkich oraz finansowych, fundraising jest jedną z najważniejszych kwestii w rozpoczynaniu i planowaniu projektów społecznych. Zapewnienie młodym ludziom rzetelnej dawki wiedzy, możliwości uczestniczenia w szkoleniach prowadzonych przez osoby doświadczone w tym zakresie pomoże na spokojne pozyskiwanie funduszy na projekty, które są inicjowane oraz współprowadzone przez młodzież. Pozyskiwanie finansowania z różnych stron pozwala również wprowadzić stabilizację zatrudnienia w organizacjach pozarządowych, która ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia spójnej i jednolitej polityki wewnętrznej organizacji oraz pozwala na wyznaczanie długofalowych działań. Zakładamy, że ten projekt przyniesie wiedzę na temat zarządzania finansami osobom pracującym z młodzieżą, by mogli oni swobodnie i efektywnie panować nad przepływem pieniędzy w celu stabilizacji i podniesienia standardów swoich projektowych działań.

Where did the idea come from?

The problem of many organizations working for society, including youth, is the issue of financing and the lack of optimal cash flow of money to maintain the standards of the organization’s daily activities and to have a safety buffer during project implementation. Often, organizations run projects relying on only one source of funding, so they cannot calmly respond to emerging needs during a project or during daily tasks. Social changes require a high commitment of human and financial resources, fundraising is one of the most important issues in starting and planning social projects. Providing young people with a reliable dose of knowledge, the opportunity to participate in training conducted by people experienced in this field will help to calmly raise funds for projects that are initiated and co-led by young people. Obtaining financing from various sources also helps for the stabilization of employment in non-governmental organizations, which is of key importance for conducting coherent and consistent internal policy of the organization and allows to set long-term activities. We assume that this project will give knowledge about financial management to youth workers, so that they can freely and effectively control the flow of money in order to stabilize and raise the standards of their project activities.

Kim są nasi uczestnicy?

Uczestnikami działań projektowych jest kadra i wolontariusze organizacji partnerskich. Są to pracownicy organizacji posiadający doświadczenie w prowadzeniu projektów młodzieżowych finansowanych z różnych źródeł, pracownicy, którzy zajmują się aspektami związanymi z budżetem i finansowaniem organizacji oraz młodzi współpracownicy organizacji lub wolontariusze pracujący przy prowadzeniu projektów, jednak nie są doświadczeni w kwestiach finansowych. Łączy ich motywacja do pozyskiwania nowych kompetencji, aby móc je później wykorzystać w dalszej karierze zawodowej i rozwoju osobistym. Każdy z uczestników jest zdeterminowany do eksplorowania nowych możliwości i zdobywania umiejętności, dzięki którym będą lepiej realizować projekty na rzecz społecznej zmiany.

Who are our participants?

The participants of the project activities are the staff and volunteers of partner organizations. These are employees of the organization with experience in running youth projects financed from various sources, employees who deal with aspects related to the budget and financing of the organization and young associates of the organization or volunteers working on the project, but are not experienced in financial matters. What they have in common is their motivation to acquire new competences in order to be able to use them later in their further professional career and personal development. Each participant is determined to explore new opportunities and acquire skills that will enable them to better implement projects for social change.

Co tam się działo?

W Polsce w terminie 21-28.06.2022 odbył się pierwszy cykl szkoleń.. Podczas tych kilku dni uczestnicy mieli okazję zdobyć rzetelną wiedzę i nabyć kluczowe umiejętności w procesie pozyskiwania funduszy, zarówno dla projektów społecznych, jak i dla organizacji pozarządowych. W czasie warsztatów omawiane były:

  • różnice pomiędzy fundraisingiem, a sponsoringiem
  • specyfika pracy fundraisera – jego kodeks etyczny, zadania i obowiązki
  • skuteczne metod pozyskiwania funduszy
  • zasady prowadzenia rozmowy z darczyńcą

Zrealizowane szkolenia pozwoliły uczestnikom zwiększyć oraz uporządkować dotychczasową wiedzę na temat fundraisingu.

W dniach 25.10 – 01.11.2022 w Rumunii miała miejsce druga część projektu. W tym czasie udoskonalaliśmy metody poznane podczas działań w Polsce oraz pogłębialiśmy wiedzę z zakresu fundraisingu. 

21 – 28.02.2023 działania w Portugali

What was going on there?

The first series of training sessions took place in Poland between 21-28. 2022. During these few days, participants had the opportunity to gain reliable knowledge and acquire key skills in the fundraising process for social projects and non-governmental organizations. During the workshops discussed about::

  • differences between fundraising and sponsorship
  • specifics of the fundraiser’s work – his code of ethics, tasks and responsibilities
  • effective methods of fundraising
  • rules for conducting a conversation with the donor

The training sessions allowed the participants to increase and organize their knowledge of fundraising.

From 25.10 – 01.11.2022, the second part of the project took place in Romania. During this time, we improved the methods learned during the activities in Poland and deepened our knowledge of fundraising. 

21 – 28.02.2023 activities in Portugal

Co osiągnęliśmy?

 

What we achieved?

 

Kto finansował projekt?

Projekt finansowany przez Erasmus+.

Who financed the project?

The project is funded by Erasmus+.

Nasi partnerzy/ Our partners:

SOPRO – Solidariedade e Promoção ONGD

 Asociatia TEAM 4 Excellence

Przewiń do góry